Maha Shivratri 2021 Puja at Shri Jagannath Mandir, Thyagraj Nagar New Delhi 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Maha Shivratri Celebrated at Shri Jagannath Mandir, Thyagraj Nagar New Delhi

Explore More

Uncategorized

Ghodalagi Besha

From Odhan Sasthi to Basanta Panchami in the months of Margasira and Pousha. The month of Marghasira are the cooler parts of the year. Thus

Read More »
Rituals

Radha Damodar Astakam 🙏

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं,लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलूखलाधावमानं,परामृष्टमत्यं ततो द्रुत्य गोप्या।।१।। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं,कराम्भोज-युग्मेन सातंकनेत्रम्। मुहुःश्वासकम्प – त्रिरेखाप्रकण्ठ –स्थित ग्रैव-दामोदरं भक्तिबद्धम्।।२।। इतीदृक् स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे,स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं,पुनः प्रेमतस्तं

Read More »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Type “Shri Jagannath Mandir & OACC” in Google Playstore

download mobile app