BLOG

JAGANNATH MANDIR, TYAGRAJ NAGAR DELHI
Uncategorized
Shri Jagannath Mandir & OACC

Ghodalagi Besha

From Odhan Sasthi to Basanta Panchami in the months of Margasira and Pousha. The month of Marghasira are the cooler parts of the year. Thus

Read More »
Rituals
Shri Jagannath Mandir & OACC

Radha Damodar Astakam ?

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं,लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलूखलाधावमानं,परामृष्टमत्यं ततो द्रुत्य गोप्या।।१।। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं,कराम्भोज-युग्मेन सातंकनेत्रम्। मुहुःश्वासकम्प – त्रिरेखाप्रकण्ठ –स्थित ग्रैव-दामोदरं भक्तिबद्धम्।।२।। इतीदृक् स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे,स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं,पुनः प्रेमतस्तं

Read More »