PHOTO GALLERY

SHRI JAGANNATH MANDIR, THYAGRAJ NAGAR, DELHI

Radha Damodar Besha of Deities for Kartik Masa

Auditorium Decoration

Bhagawat Katha

Health Camp

Kartik Purnima

Khudurukuni osha

Mangala Osha

New Year

Pana Sankranti

Pancha Ratra

Shiv vivah