Lohri festival

SHRI JAGANNATH MANDIR, THYAGRAJ NAGAR, DELHI